Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Kruizinga AGF. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Kruizinga AGF te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Kruizinga AGF zijn vrijblijvend. Kruizinga AGF accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Kruizinga AGF behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Kruizinga AGF behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Kruizinga AGF zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Kruizinga AGF ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Kruizinga AGF daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Kruizinga AGF aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal (internet betaling). In het geval dat Kruizinga AGF een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Kruizinga AGF.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Kruizinga AGF over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Kruizinga AGF opgave doet van een adres is Kruizinga AGF gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht (bezorg-)adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Kruizinga AGF
Businesspark Friesland-west 21
8447 SL Heerenveen

Aansprakelijkheid
Kruizinga AGF is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Kruizinga AGF is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Kruizinga AGF komen. Kruizinga AGF draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Kruizinga AGF eveneens geen verantwoordelijkheid. Kruizinga AGF is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Kruizinga AGF, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kruizinga AGF. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Kruizinga AGF uitgesloten.

Diversen
De klant van Kruizinga AGF dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Kruizinga AGF geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Kruizinga AGF garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Kruizinga AGF het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Kruizinga AGF gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Kruizinga AGF kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Kruizinga AGF geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Kruizinga AGF. Niets uit uitgaven of publicaties van Kruizinga AGF mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kruizinga AGF.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kruizinga AGF en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Kruizinga AGF te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Kruizinga AGF te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Kruizinga AGF
Businesspark Friesland-west 21
8447 SL Heerenveen
bestellen@kruizinga-agf.nl
0513 624430
Elke dag vers
Levering op maat
Vanaf € 15 gratis bezorging in de regio

Veilig betalen: